به اطلس تک خوش آمدید     02165612821      sale@atlastek.ir

اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومینقشه فنی

پروفیل آلومینیوم سپری 4 ترمال بریک

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 1.47 کیلوگرم 

پوشش:آنودایز نقره ایی