اطلس تک جاوید پارس

اتصالات ساخت فریم
                      نازل ایر واشر

       شانه قطره گیر گام 25


             درپوش / دورپوش

                          چفت بند

                   انواع مهره 

                  انواع پیچ