شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل سپری 4 هایژنیک

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 1.1کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط

                  نوار هوابندی

                 کرنر 4 هایژنیک

         اتصال سپری 4 هایژنیک

       پروفیل آلومینیوم سپری 4 هایژنیک

                 دستگیره هایژنیک

           اتصال سپری 4 آلومنیوم