اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های ریل پایه موتور

                                    نقشه فنی 

پروفیل ریل پایه موتور کوچک

جنس: آلومنیوم 6663               وزن مترطول: 0.87کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             

                                    نقشه فنی 

پروفیل ریل پایه موتور متوسط

جنس: آلومنیوم 6663               وزن مترطول: 1.3کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             

                                    نقشه فنی 

پروفیل ریل پایه موتور بزرگ

جنس: آلومنیوم 6663               وزن مترطول: 3.15کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط


                پایه موتور متوسط