به نمایشگاه اطلس تک جاوید پارس خوش آمدید      021123456789      

اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل هایژنیک ترمال برک

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.9کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط

                  نوار هوابندی

                 کرنر 4 هایژنیک

         اتصال سپری 4 هایژنیک

       پروفیل آلومینیوم سپری 4 هایژنیک

                 دستگیره هایژنیک

           اتصال سپری 4 آلومنیوم