شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های  آلومنیومی شیاردار 45*90

                                    نقشه فنی 

پروفیل شیاردار  45*90 سنگین

        

                 مهره تخت شیار 10
                مهره T شیار 10
              نبشی ساده 45.90
                 درزگیر پروفیل شیار 10
                درزگیر شیشه شیار 10
                  پیچ T شیار 10

                                    نقشه فنی 

پروفیل شیاردار  45*90 سبک

        

                 مهره تخت شیار 10
                مهره T شیار 10
              نبشی ساده 45.90
                 درزگیر پروفیل شیار 10
                درزگیر شیشه شیار 10
                  پیچ T شیار 10