اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی شیاردار 45*60

                                    نقشه فنی 

پروفیل شیاردار 60*45 (شیار 10)