اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی شیاردار 45*45

                                    نقشه فنی 

پروفیل شیاردار 45*45 سنگین

        

                                    نقشه فنی 

پروفیل شیاردار 45*45 سبک