اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی شیاردار 40*40

                                    نقشه فنی 

پروفیل شیاردار 40*40 سنگین (شیار 8)

        

                   مهره تخت شیار 8
            نبشی دیوار دار 40.40
                نبشی ساده 40.40

                                    نقشه فنی 

پروفیل شیاردار 40*40 سبک(شیار 10)

        

                   مهره تخت شیار 10
            نبشی دیوار دار 40.40
                نبشی ساده 40.40
                   پیچ T شیار 10
            ذه بند شیشه شیار 10
                مهره T شیار 10