شرکت اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل 5 خم 5 ساده

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 0.95کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             

قطعات مرتبط
                   کرنر 5 الترامید
         اتصال سپری 5 آلومینیوم
          اتصال سپری 5 الترامید
     پروفیل آلومینیوم سپری 5 شیاردار
 پروفیل آلومینیوم سپری 5 پشت صاف
 
                  کرنر 5 آلومینیوم