اطلس تک جاوید پارس

کشویی                  نقشه فنی
20*20

                        کشویی چپ و راست