اطلس تک جاوید پارس

قفل ربع گردشی                      قفل ربع گرد زیمنسی 1820


                     قفل ربع گرد پروانه ایی کلید خور1015.920


                     قفل ربع گرد پروانه ایی 1015.100