اطلس تک جاوید پارس

دستگیره درب هواسازدستگیره قفلدار درب 5200
بادامک تخت-تعداد محدود


                            دستگیره درب 5100
                     بادامک تخت-تعداد محدود


                            دستگیره قفلدار 5200
                     بادامک خم شده -تعداد محدود

 دستگیرهای  ثابت

برای مشاهده دستگیره های ثابت اینجا کلیک کنید