اطلس تک جاوید پارس

چفت بند                                        چفت بند

برای جلوگیری از باز شدن درب و پنجره در کابینت ماشین هایی که لرزش دارند استفاده می گردد. نیمی از چفت بند روی فریم ثابت درب و نیم دیگر آن روی قسمت بازشوی درب نصب می گردد و به صورت فشاری در هنگام بسته شدن درب روی هم قرار می گیرند و باعث فیکس شدن درب می شوند.