اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل 5 خم 5 نوار خور

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 1.03کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط
                نوارهوا بندی 
          اتصال سپری 5 آلومینیوم
         اتصال سپری 5 الترامید
  پروفیل آلومینیوم سپری 5پشت صاف نوارخور
            
پروفیل آلومینیوم سپری 5 شیاردارنوارخور
                کرنر 5 آلومینیوم