به اطلس تک خوش آمدید      021656120821     sale@atlastek.ir

پروفیل های آلومینیومی

نقشه فنی

 پروفیل آلومینیوم 5 خم 5 هایژنیک

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 1.42 کیلوگرم

 پوشش:آنودایز نقره ایی


قطعات مرتبط