اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های ریل پایه موتور

                                    نقشه فنی 

پروفیل ریل پایه موتور کوچک

جنس: آلومنیوم 6063          وزن مترطول: 0.94کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی      

           

                                    نقشه فنی 

پروفیل ریل پایه موتور متوسط

جنس: آلومنیوم 6063          وزن مترطول: 1.77 کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی      

         

                                    نقشه فنی 

پروفیل ریل پایه موتور بزرگ

جنس: آلومنیوم 6063          وزن مترطول: 3.18 کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی      

         


قطعات مرتبط