به اطلس تک خوش آمدید     02165612821      sale@atlastek.ir

اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومینقشه فنی

پروفیل آلومینیوم سپری 5 هایژنیک 

جنس: آلومنیوم 6063               وزن مترطول: 1.28 کیلوگرم 

پوشش:آنودایز نقره ایی


قطعات مرتبط