اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل شیاردار 60*30