به نمایشگاه شرکت اطلس تک جاوید پارس خوش آمدید      021123456789      contact@example.com

 اطلس تک جاوید پارس

قفل

                                      قفل 2103.323

                                        قفل 323-2104

                         قفل ربع گردشی زیمنس 1820

                         قفل چرخشی 023-2103

                         قفل ربع گردشی پروانه ایی 1015.100

                         قفل ربع گرد پروانه ایی کلید خور 920-1015


                         چفت کشویی7201