به نمایشگاه اطلس تک جاوید پارس خوش آمدید      021123456789      

اطلس تک جاوید پارس

پروفیل های آلومنیومی

                                    نقشه فنی 

پروفیل ریل پایه موتور متوسط

جنس: آلومنیوم 6663               وزن مترطول: 1.3کیلوگرم

پوشش:آنودایز نقره ایی             


قطعات مرتبط


                پایه موتور متوسط